Archives des manifestations de l'EFA
 • MÉCÉNAT
 • Candidatures
 •  Journées d'études / Ημερίδες

  10-11/09/2021

  Contrôle pré-matrimonial, bigamie et mariages mixtes en Europe orientale (XVIe-XVIIIe siècle) / Προγαμιαίος έλεγχος, διγαμία και μεικτοί γάμοι στην Ανατολική Ευρώπη (16os-18os αι.)


  Organisé par Jean-François Chauvard (Université Paris 1- IHMC) et Katerina Konstantinidou (Université nationale et capodistrienne d'Athènes), avec le concours de l’ANR « Processetti », l’École française d'Athènes, l’Université nationale et capodistrienne d'Athènes, l’Université de Padoue, l'Institut d’Histoire moderne et contemporaine (Paris), l'Institut hellénique d’Études byzantines et post-byzantines de Venise, le LARHRA et l’École française de Rome.

  Programme / Πρόγραμμα / Programme

  La journée, qui se tiendra à huis clos, peut être suivie sur Zoom

   
  Le contrôle de la condition des futurs époux avant le mariage fut une préoccupation essentielle de l’Église catholique dans son combat contre la bigamie. Le concile de Trente prescrivit des règles (publication des bancs, enregistrement) qui furent localement complétées par une véritable enquête sur la base de l’audition de témoins appelés à certifier que les futurs conjoints étaient libres de tout lien matrimonial, soit parce qu’ils étaient célibataires, soit parce qu’ils étaient veufs. Ces enquêtes visaient à répondre au défi que la mobilité géographique posait à la discipline matrimoniale.
  L’objet de cette journée d’études, qui s’inscrit dans les activités de l’ANR « Processetti ». Mariage et mobilité à Venise, XVIe-XVIIIe siècle, est de déterminer si les Églises d’Europe orientale, en particulier orthodoxes, ont répondu aux exigences de contrôle selon les mêmes procédures et selon la même temporalité. Les analogies observées entre le patriarcat catholique de Venise et l’archevêque orthodoxe de la ville invitent à s’interroger, pour d’autres espaces, sur la circulation des normes et des pratiques ecclésiastiques entre les Églises d’Orient et d’Occident. Une attention particulière sera portée à la manière dont le contrôle était effectué dans le cas de mariages interconfessionnels entre orthodoxes et catholiques qui pouvaient être l’objet de conflits de juridiction entre les autorités latines et
  grecques. Plus généralement, on s’interrogera sur les modalités pratiques d’identification de la situation pré-matrimoniale.

  Ο έλεγχος του προγαμιαίου καθεστώτος των μελλονύμφων υπήρξε βασικό μέλημα της Καθολικής Εκκλησίας στο πλαίσιο του αγώνα της κατά της διγαμίας. Το Συμβούλιο του Τρέντο καθόρισε τους κανόνες (ανακοίνωση του γάμου, καταχώριση σε κατάστιχα) οι οποίοι, κατά τόπους, ολοκληρώθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ερευνών βασισμένων στην εξέταση μαρτύρων, που καλούνταν να πιστοποιήσουν ότι οι μελλόνυμφοι ήταν ελεύθεροι είτε επειδή ήταν άγαμοι είτε επειδή είχαν χηρεύσει. Αυτές οι έρευνες είχαν ως στόχο να απαντήσουν στην πρόκληση της γεωγραφικής κινητικότητας σε συνάρτηση με την πειθάρχηση του γάμου.
  Αντικείμενo της ημερίδας, η οποία εγγράφεται στις δραστηριότητες του ANR « Processetti ». Mariage et mobilité à Venise, XVIe-XVIIIe siècle, είναι να καθοριστεί εάν οι Εκκλησίες της ανατολικής Ευρώπης και ιδιαιτέρως οι Ορθόδοξες, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ελέγχου σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι αναλογίες που έχουν παρατηρηθεί μεταξύ του καθολικού Πατριάρχη της Βενετίας και του ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου της πόλης καλούν να διερευνήσουμε και σε άλλα περιβάλλοντα, τα σχετικά με την κυκλοφορία των εκκλησιαστικών κανόνων και των εκκλησιαστικών πρακτικών μεταξύ των Εκκλησιών της Ανατολής και της Δύσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν ο έλεγχος στους μεικτούς γάμους μεταξύ ορθόδοξων και καθολικών που μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο σύγκρουσης δικαιοδοσιών μεταξύ Λατίνων και Ορθοδόξων. Γενικότερα, θα διερευνηθούν οι πρακτικές μέθοδοι ταυτοποίησης της προγαμιαίας κατάστασης.
   

   

   

   
  CONTACTS

  Sophia Zoumboulaki
  Assistante administrative pour la Direction des Études
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  + 30 210 36 79 904

  Nolwenn Grémillet
  Communication
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  + 30 210 36 79 943


   

  Lire en ligne

  La bibliothèque

  Exposition EFA 175

  LA CHRONIQUE DES FOUILLES

  ANAVLOCHOS
  En Crète orientale, Florence Gaignerot-Driessen (Université de Cincinnati/EFA) a mené en 2021 une nouvelle campagne de fouilles à l’Anavlochos. Les recherches se sont portées cette année sur deux secteurs principaux : dans la nécropole (zone 1) et dans l’agglomération urbaine du vallon central (zone 4). Des efforts se sont également concentrés sur des travaux de consolidation, de protection et de valorisation des vestiges...
  ....
  Consulter la Chronique des fouilles

  Bases de données