Στο εργαστήριο της βιβλιοθήκης έλαβαν χώρα εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης χάρτη με το γενικό τίτλο: FRONTIÈRE RUSSE, FEUILLE IV bis .
Ο χάρτης είχε αρκετά σχισίματα και απώλειες τμημάτων σε δύο από τις γωνίες του.
Για τις ανάγκες της αποκατάστασης του πραγματοποιήθηκαν εργασίες στεγνού καθαρισμού, καθώς και στερεώσεις - συμπληρώσεις με ιαπωνικά χαρτιά, όπου έλειπαν τμήματα.

Réparation par l'atelier de la bibliothèque de l'Efa de la carte : FRONTIÈRE RUSSE, FEUILLE IV bis .
Nettoyage et ajout de papier japonais pour combler les parties manquantes.