Recherches franco-helléniques
 

Sur les pas de Wilhelm Vollgraff
Cent ans d'activités archéologiques à Argos
Στα βήματα του Wilhelm Vollgraff
Εκατό χρόνια αρχαιολογική δραστηριότητα στο Άργος

Édités par Dominique Mulliez avec la collaboration d'Anna Banaka-Dimaki

Issu du colloque organisé par la IVe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques et l’École française d’Athènes à l’occasion du centième anniversaire des fouilles françaises à Argos, le présent volume réunit vingt-quatre articles, qui éclairent divers aspects de l’histoire d’ « une cité grecque de 6 000 ans » et de son territoire et, en même temps, reflètent la richesse des travaux qui y sont poursuivis par les deux institutions. Certains traitent de l’histoire de la recherche à Argos, sur les pas de Wilhelm Vollgraff, ainsi que de sa réception auprès des habitants ; d’autres offrent des synthèses bienvenues sur la topographie, sur l’architecture, sur les ateliers céramiques ou sur la période byzantine ; près de la moitié, enfin, publient des fouilles ou du matériel jusque-là inédits sur une période allant de la préhistoire jusqu’à l’époque hellénistique.

Προϊόν του συνεδρίου που διοργανώθηκε από την Δ΄ Εφορεία Προϊσ­τορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών για την εκατοστή επέτειο των γαλλικών ανασκαφών στο Άργος, ο παρών τόμος συγκεντρώνει είκοσι τέσσερα άρθρα, που διαφωτίζουν διάφορες πλευρές της ιστορίας «μιας ελληνικής πόλης 6000 ετών» και της επικράτειάς της και, ταυτοχρόνως, αντανακλούν τον πλούτο των εργασιών που συνεχίζονται στο Άργος και από τα δύο ιδρύματα. Μερικά άρθρα πραγματεύονται την ιστορία της έρευνας στο Άργος, στα βήματα του Wilhelm Vollgraff, καθώς και τις αντιδράσεις των κατοίκων· άλλα αποτελούν ευπρόσδεκτες συνθετικές μελέτες για την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική, τα κεραμικά εργαστήρια ή για τη βυζαντινή περίοδο· τέλος, τα μισά σχεδόν αποτελούν δημοσιεύσεις ανασκαφών ή αδημοσίευτου έως τώρα υλικού για μια περίοδο που εκτείνεται από την προϊστορική έως την ελληνιστική εποχή.

RECHERCHES FRANCO-HELLÉNIQUES 4 EΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 4
2013
Format ︱ Διαστάσεις
21 x 29,7 cm, 442 p.
21 x 29,7 εκ., 442 σ.
© École française d’Athènes
   ISBN 978-2-86958-250-7               89 €
 
CONTACTS
École française d’Athènes
6, rue Didotou
106 80 Athènes
www.efa.gr
+ 30 210 36 79 922
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Ouvert tous les jours de 8h à 15h
Aνοιχτό καθημερινά από τις 8.00 έως τις 15.00

De Boccard Édition-Diffusion
11, rue de Médicis
F-75006 Paris
www.deboccard.com
DANS LA MÊME COLLECTION
 
1 - À la mémoire de D. Lazaridi. Cité et territoire en Macédoine et Thrace antiques.
Actes du colloque archéologique, Kavala 9-11 mai 1986.
Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πόλις και Χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη.
Πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986 (1990).

2.1 - M.-Fr. BOUSSAC
Les sceaux de Délos 1 / Τα σφραγίσματα της Δήλου 1.
Sceaux publics, Apollon, Hélios, Artémis, Hécate (1992).

2.2 - N. Cr. STAMPOLIDIS
Les sceaux de Délos 2 / Τα σφραγίσματα της Δήλου 2.
Le cercle d’Éros, Tome I (1992).

3- Α. PARIENTE, G. TOUCHAIS (éds)
Argos et l’Argolide : topographie et urbanisme.
Actes de la Table Ronde internationale, Athènes-Argos, 28/4-1/5/1990.
Άργος και Αργολίδα: τοπογραφία και πολεοδομία.
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα-Άργoς 28/4-1/5/1990 (1998).
NOTE EXPLICATIVE
Vous pouvez télécharger l'avis de parution (A4) pour information et diffusion, ainsi qu’un livret reprenant tous les résumés des articles présents dans l’ouvrage.
Μπορείτε να λαμβάνετε το δελτίο έκδοσης σε μορφή A4 προς ενημέρωση και διανομή, καθώς και ένα φυλλάδιο που περιέχει όλες τις περιλήψεις από τα άρθρα που παρουσιάζονται στο βιβλίο.

ARCHIMAGE : les dernières images

Archimage est destiné à la mise en ligne progressive des documents graphiques et photographiques, conservés au service des Archives de l'EfA.

LA CHRONIQUE DES FOUILLES

NÉOS SKOPOS. - Vergè-6484
Dans la commune de Néos Skopos, K. Péristéri (XXVIIIe éphorie des antiquités préhistoriques et classiques) a poursuivi en 2009 et 2010 la fouille de sauvetage sur la propriété agricole Digka-Mavroudi. Au cours des travaux, on a nettoyé les sondages et fouillé les bermes, ce qui a permis de mettre au jour des segments de murs, des niveaux d’occupation et des sols (fig. 1). Parmi le mobilier retrouvé, sont mentionnés 47 monnaies, dont un tétradrachme d’argent de Lysimaque, des pesons et des fusaïoles en terre cuite, des poids de pêche en plomb, des clous en fer et en bronze, et des lamelles de plomb.
....
Consulter la Chronique des fouilles