Chronologie | Χρονολόγιο

 • 1846 – Création de l’École française d’Athènes. | Ίδρυση της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (École française d’Athènes).

 • 1847 – Charles Benoît, membre de l’EFA, visite Délos. Rapport accablant : « cette dévastation de Délos dépasse tout ce qu’on peut imaginer ». | Ο Charles Benoît, μέλος της EFΑ, επισκέπτεται την Δήλο. Αναφέρει συντετριμμένος: «αυτή η καταστροφή της Δήλου ξεπερνά οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς».

 • 1864 – Léon Adrien Terrier, membre de l’EFA, explore l’île en détail. Il s’inquiète d’un projet de fondation d’une ville nouvelle à Délos : « les ruines de Délos, si elles disparaissaient, laisseraient un vide que rien ne pourrait combler ». | Ο Léon Adrien Terrier, μέλος της EFA, εξερευνά διεξοδικά το νησί. Ανησυχεί για το σχέδιο κατασκευής μιας νέας πόλης στην Δήλο: «εάν καταστραφούν οι αρχαιότητες της Δήλου, θα αφήσουν ένα κενό που τίποτε δεν θα μπορέσει να το αναπληρώσει».

 • 1873 – Albert Lebègue, entré à l’EFA en 1869, fouille l’Antre du Cynthe. | Ο Albert Lebègue, ο οποίος εισήλθε στην EFA το 1869, πραγματοποιεί ανασκαφή στο Σπήλαιο του Κύνθου.

 • 1877-1880 – Théophile Homolle fouille le sanctuaire d’Apollon et ses abords. | Ο Théophile Homolle ανασκάπτει το Ιερό του Απόλλωνα και τον περιβάλλοντα χώρο του.

 • 1881-1894 – La fouille s’étend à la ville : quartier du théâtre, vallée de l’Inopos, front de mer, Agora des Italiens, Établissement des Poséidoniastes de Bérytos, Gymnase. | Οι ανασκαφές επεκτείνονται στην πόλη: Συνοικία του Θεάτρου, κοιλάδα του Ινωπού, παράλιο μέτωπο, Αγορά των Ιταλών, Λέσχη του Κοινού των Ποσειδωνιαστών της Βηρυτού, Γυμνάσιο.

 • 1895- 1901 – L’EFA suspend ses fouilles à Délos au profit de l’exploration de Delphes. Dèmètrios Stavropoulos fouille dans la nécropole de Rhénée. | Η Γαλλική Σχολή αναστέλλει τις ανασκαφές της στην Δήλο προς όφελος της εξερεύνη­ σης των Δελφών. Ο Δημήτριος Σταυρόπουλος πραγματοποιεί ανασκαφές στην νεκρόπολη της Ρήνειας.

 • 1902 – Reprise des fouilles à Délos avec une partie des wagonnets Decauville utilisés à Delphes. | Επανέναρξη των ανασκαφών στην Δήλο με κάποια από τα βαγονέτα Decauville που χρησιμοποιούνταν στους Δελφούς.

 • 1903-1913 – Maurice Holleaux, nouveau directeur de l’EFA, élabore un programme d’exploration systématique de l’île. Il profite pour le réaliser d’une donation annuelle de 50 000 Fr. faite par Joseph Florimond Loubat. Période de fouille intensive : évacuation des déblais laissés dans le sanctuaire d’Apollon, fouille des maisons à l’est du sanctuaire, reprise de la fouille du front de mer, des quartiers du théâtre et de l’Inopos, fouille dans le quartier du lac et dans celui du stade. | Ο Maurice Holleaux, νέος διευθυντής της EFA, συγκροτεί ένα πρόγραμμα συστηματικής εξερεύνησηςτου νησιού. Στην υλοποίηση του συμβάλλει η ετήσια δωρεά 50.000 φράγκων του Joseph Florimond Loubat. Περίοδος εντατικών ανασκαφών: απομάκρυνση των επιχώσεων που είχαν μείνει στο Ιερό του Απόλλωνα, ανασκαφή των οικιών στα ανατολικά του Ιερού, επανέναρξη των ανασκαφών του παράλιου μετώπου, της Συνοικίας του Θεάτρου και του Iνωπού, ανασκαφή στις Συνοικίες της Λίμνης και του Σταδίου.

 • 1909 – Parution du premier volume de l’« Exploration archéologique de Délos ». | Δημοσίευση του πρώτου τόμου της σειράς « Exploration archéologique de Délos».

 • 1946 – Hubert Gallet de Santerre et Jacques Tréheux complètent la fouille du dépôt de fondation de l’Artémision archaïque entreprise par René Vallois. | Ο Hubert Gallet de Santerre και ο Jacques Tréheux ολοκληρώνουν την ανασκαφή του αποθέτη της θεμελίωσης του αρχαϊκού Αρτεμίσιου, την οποία είχε ξεκινήσει ο René Vallois.

 • 1948-1950 – Jean Delorme fouille de la Maison de l’Hermès. | Ο Jean Delorme ανασκάπτει την Οικία του Ερμή.

 • 1961-1988 – Fouilles de nouveaux îlots d’habitation au nord-ouest du lac, de deux enclos funéraires à Rhénée, d’une ferme à Délos. | Ανασκαφή και άλλων νησίδων κατοίκησης στα βορειοδυτικά της λίμνης, δύο ταφικών περιβόλων στην Ρήνεια, και μίας αγροικίας στην Δήλο.

 • 2015 – Publication sous la forme d’un atlas d’une nouvelle carte de l’île et d’un relevé de l’ensemble des vestiges mis au jour. | Δημοσίευση υπό μορφή άτλαντα ενός νέου χάρτη του νησιού και της αποτύπωσης του συνόλου των αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν έρθει στο φως.

 • 2017-2021– L’Éphorie des antiquités sous-marines, l’EFA et l’EIE réalisent une prospection sous-marine à la périphérie de Délos. | Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η EFA και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πραγματοποιούν ενάλιες έρευνες στην περιφέρεια της Δήλου.

L’antre du Cynthe par E. Burnouf en 1873 | Το Σπήλαιο του Κύνθου από τον E. Bunrouf το 1873 / EFA, 2132

L’antre du Cynthe par E. Burnouf en 1873 | Το Σπήλαιο του Κύνθου από τον E. Burnouf το 1873 / EFA, 2132

Ivoire mycénien découvert à l’Artémision en 1946 (Inv. B 7069) | Μυκηναϊκό ελεφαντοστό, που βρέθηκε στο Αρτεμίσιο το 1946 / EFA, Ph. Collet, N 1919

Restitution de la Maison de l’Hermès, fouillée entre 1948 et 1950, dessin de Y. Fomine, 1952 | Αποκατάσταση της Οικίας του Ερμή που ανασκάφηκε μεταξύ 1948 και 1950, σχέδιο του Y. Fomine, 1952 / EFA, 2525

L’épave de Fourni en 2017 | Το ναυάγιο των Φούρνων το 2017 / EFA, N701-008